dcsimg

Pasākumu kopums "Meistarvide – telpa elpo"

Pasākumu norises laiks: Radošās darbības nedēļa un starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”

2013.gada 22. - 28. aprīlis
Senie grieķi iedvesmu saistīja ar mūzām – šīs pārdabiskās būtnes iemiesoja radošumu, kas mita ārpus cilvēka. Mūsdienās, pētot apziņas mehānismus, ir noskaidrots, ka radošums sākas mūsu smadzenēs, tātad cilvēks pats ir radošuma centrs. „Radīšana sākas ar iztēlošanos. Tu iztēlojies to, ko tu vēlies, tu gribi to, ko tu iztēlojies un visbeidzot tu radi to, ko tu gribi” (Bernards Šovs).
Radošuma procesu ietekmē dažādi faktori, tostarp audzināšana, sabiedrības attieksme un piemērs, kultūra un apkārtējā vide. Ir pierādīts, ka radošumu var ne tikai veicināt, bet arī iemācīties, taču, lai rosinātu radošumu un mācītos to pilnvērtīgi izmantot, nepieciešama atbilstoša vide − kultūrvide, pilsētvide, dabas vide, virtuālā vide −, ko mēs vienā vārdā varētu saukt par meistarvidi.
Ideāla meistarvide ir telpa, kas rosina un iedvesmo cilvēku radīt, kas dod iespēju savu ideju iedzīvināt un kas atbalsta cilvēka centienus dalīties ar radīto.
„Meistarvide − telpa elpo” pasākumu ideja saistīta ar diviem nozīmīgiem aspektiem. Pasākumos aicinām uzsvērt vides nozīmi meistardarba radīšanā un diskutēt par iespējām to pilnveidot, kā arī aicināt cilvēkus meklēt savā ģimenē, savā kopienā, savā pilsētā īpašo, skaisto materiālo un nemateriālo mantojumu, kuru uzspodrinot, pilnveidojot, pielāgojot, no jauna iepazīstot un tālāk nododot, var radīt jaunus un mūsdienīgus meistardarbus. Šī ideja sasaucas ne tikai ar lokālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, bet arī ar ideju par resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
„Meistarvide − telpa elpo” izglītības pasākumu kopuma īstenošanā iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Pašvaldību savienība.
Sadarbības partneri un īstenošanas vietas: pašvaldības (un to padotības iestādes), skolas, bibliotēkas, muzeji, interešu izglītības centri, kultūrizglītības iestādes.

 

Pasākumu mērķi un uzdevumi ir

 • identitātes (īpaši vietējās kopienas identitātes) stiprināšana,
 • kultūrvēsturisko un mūsdienu vērtību izzināšana un sintēze,
 • sadarbības meklēšana un partnerību veidošana,
 • piedāvājuma/ produkta izstrāde,
 • dalīšanās pieredzē un lepošanās ar veiksmes stāstiem,
 • rekomendāciju sagatavošana.

Pasākumu kopums „Meistarvide – telpa elpo” ietver dažādas aktivitātes: diskusijas, stāstu vakarus, meistardarbnīcas, pieredzes apmaiņas seminārus, prezentācijas. Mēs aicinām visus iesaistītos spert 4 soļus ceļā uz meistarvides iepazīšanu un iedzīvināšanu.

 

Plānotās aktivitātes:

 • „Satiec savu meistaru” – ievadpasākums aprīļa sākumā;
 • „Vārdi un darbi, kas vieno” radošie pasākumi reģionos profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • Seminārs „Tradīciju radošais potenciāls” bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un pedagogiem;
 • Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” –diskusija par interešu izglītības attīstību;
 • Diskusijas pašvaldībās − reģionu centros;
 • Seminārs UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatoriem;
 • Radošas darbnīcas, paraugstundas, stāstu vakari.

radi_dari-meistarvide_2013.pdf