dcsimg

Par radi!

radi!2013 darbības virzieni:

  • aktivizēt radošas partnerības un veidot atbilstošu vidi, kas rada priekšnoteikumus vietējo resursu un radošā potenciāla efektīvai izmantošanai;
  • iepazīstināt ar sasniegumiem un jaunām iniciatīvām radošo industriju attīstībā;
  • veicināt konkurētspējīgas 21.gs izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību, risinot tādas tēmas kā starpdisciplinaritāte, izglītības tehnoloģijas, jaunas pieejas mācību un studiju procesa organizēšanā;
  • izvērtēt radošo industriju (t.sk. arhitektūra, dizains, mūzika) eksportspēju un nepieciešamo atbalstu ārējo tirgu apguvei, kā arī ar radošajām industrijām saistītos autortiesību aspektus;
  • iepazīstināt ar starptautisko pieredzi un veidot jaunus sadarbības tīklus;
  • stimulēt radošās infrastruktūras (kvartālu, inkubatoru, pilsētu, novadu, reģionu) attīstību;
  • izcelt un motivēt labās prakses piemērus reģionos;
  • veicināt „radošās birokrātijas” darbības pieeju valsts pārvaldē, pašvaldībās, izmantojot efektīvu komunikāciju un tehnoloģiju radītās iespējas.