dcsimg

Par radi!

 

Radošās darbības nedēļas radi!2018 koncepcija 

Radošās darbības nedēļas radi!2018 mērķis: rosināt izpratni un interesi dažādās mērķauditorijās par radošo un kultūras industriju nozaru attīstību un mijiedarbību ar citiem sektoriem, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību un gudru pārvaldību, iepazīstināt ar Latvijas sasniegumiem un labāko ārvalstu pieredzi, aktīvi iesaistot vietējos iedzīvotājus.

Radošās darbības nedēļas radi!2018 virzieni balstīti uz Latvijas simtgades tēmām, par pamatu ņemot 2018. svinību gada virstēmu DZIMŠANA, kas simbolizē Latvijas Republikas dibināšanu tieši pirms 100 gadiem. Tādējādi šī gada komunikācijā liels uzsvars likts uz Latvijas reģionu iedzīvotāju aktīvu iesaisti gaidāmajos pasākumos.

Iedvesma šī gada Radošās darbības nedēļas radi!2018 stratēģijai rasta Latvijas tēlā un Nākotnes dimensijā, ar kurām tālāk tiek demonstrēti Latvijas sasniegumi un ekonomiskās izaugsmes un cilvēkkapitāla potenciāla palielinājums, kā arī realizētas uzņēmējspējas, zinātnes un izglītības atbalsta programmas. Iesaistot aktīvus jauniešus (t. sk. mazākumtautību) un reģionu iedzīvotājus, radi!2018 risinās Latvijas reģioniem nozīmīgus jautājumus, lai ar dizaina domāšanas metodēm spētu rast ilgtermiņa risinājumus.

Līdz ar to arī Radošās darbības nedēļas radi!2018 koncepcija primāri tiek īstenota caur šo vēstījumu, paužot ideju, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs ir daļa no valsts radīšanas procesa. Tādējādi tiek akcentēta līdzdarbības ideja un personificēts iniciatīvas vēstījuma ceļš līdz atsevišķam indivīdam. Komunikācijas virzienu apakštēmas sasaucas ar Radošās darbības nedēļas radi!2018 iniciatīvas galveno vēstījumu:

  • radošo industriju un starpnozaru sadarbība, meklējot jaunas iespējas un risinājumus tādu nākotnes izaicinājumu kontekstā kā darba tirgus un nākotnes prasmes, sociālā labklājība, dzīves kvalitāte, pilsētu attīstība, degradēto teritoriju atdzimšana, zināšanu ekonomika, mākslīgais intelekts, jaunas tehnoloģijas un to attīstība, virtuālā un papildinātā realitāte u.c.;

  • mācīšanās pieejas izmaiņas un attīstība, jaunu metožu izmantošana nākotnes paaudžu vajadzībām, atgriezeniskās saites arvien pieaugošā nozīme izglītības procesu kvalitātes monitoringā;

  • dizaina vērtības, dizaina domāšanas metodes un starpdisciplināra pieeja publiskās pārvaldes procesu vadībā strauju pārmaiņu un attīstības laikmetā, iniciējot projektus un pieņemot lēmumus, kuru centrā ir iedzīvotāju vajadzības.

Šogad Radošās darbības nedēļu plānots izvērst kā septiņu pasākumu kopumu, no kuriem pirmais un galvenais būs Rīgā notiekošais atklāšanas pasākums, savukārt pārējie – Latvijas reģionu centros reģionos īstenoti kopā radīšanas un darīšanas pasākumi. Tādējādi radi!2018 turpinās akcentēt reģionālo dimensiju, pavasara periodā organizējot īpašus pasākumus, kuros ar radošām dizaina domāšanas metodēm tiks risināti reģionam aktuāli izaicinājumi, iesaistot gala lietotāju un pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām un iestādēm.

 

Partneri:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Britu padome, Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (NDPC), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.