dcsimg

Par radi!

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” mērķis

Turpināt rosināt izpratni un interesi dažādās mērķauditorijās, īpaši uzsverot reģionu un mazo pilsētu iedzīvotājus, par kultūras un radošo industriju nozaru attīstību un mijiedarbību ar citiem sektoriem – radošo tūrismu, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību un gudru pārvaldību. Šogad uzsvars ir uz radošo industriju potenciāla un prasmju pārnesi uz pilsētām ar nelielu iedzīvotāju skaitu, lai veicinātu tūrisma un citu nozaru attīstību, tēla atpazīstamības veicināšanu un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” virzieni

Galvenie komunikācijas virzieni tiek balstīti uz Latvijas simtgades komunikācijas izvirzītajām tēmām, par pamatu ņemot 2019. svinību gada virstēmu VARONĪBA, kas simbolizē Latvijas Republikas dibināšanu 1918. gadā. Tādējādi šī gada komunikācijā liels uzsvars likts uz dažādu vienotu Latviju reģionu un to iedzīvotāju aktīvu iesaisti, visiem kopā veidojot mūsu valsts nākotni.

Radošais tūrisms paredz kultūras un radīšanas jēdzienu paplašināšanos. Radošums kā jauna pieredze / pieredzējums / izjūtas, ko tas var sniegt. Tā ir arī cīņa par vietu globālajā tūrisma tirgū, tāpēc sevi ir jāmāk atbilstoši pozicionēt. Nozīmīgs aspekts ir arī nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, kas veicina radošā tūrisma attīstību. Šogad kopā ar sadarbības partneriem vēlamies likt uzsvaru uz šiem jautājumiem un palīdzēt mazpilsētu iedzīvotājiem risināt vietējos izaicinājumus.

Galvenie vēstījumi

  • Radošās Tūrisma misijas ir jauna industrijas kvalitātes veidošanas un attīstības programma, ar kuras palīdzību radošo industriju profesionāļi dodas uz tūrisma vietām, objektiem, produktiem u.c., lai praktiski palīdzētu tiem risināt problēmu vai uzlabot darba, vietas, saskarsmes kvalitāti no starpdisciplināriem skatupunktiem.
  • Radošo industriju, dizaina domāšanas un partnerību loma un pienesums, meklējot jaunas iespējas un risinājumus tādu nākotnes izaicinājumu kontekstā kā radošais tūrisms, darba tirgus, nākotnes prasmes, tradicionālās industrijas un to mijiedarbība, sociālā labklājība, dzīves kvalitāte, pilsētu attīstība, degradēto teritoriju atdzimšana, zināšanu ekonomika;
  • Dizaina vērtības, domāšanas metodes un starpdisciplināra pieeja publiskās pārvaldes procesu vadībā strauju pārmaiņu un attīstības laikmetā, iniciējot projektus un pieņemot lēmumus, kuru centrā ir iedzīvotāju vajadzības.

Radošās darbības nedēļa - septiņu pasākumu kopums

Šogad Radošās darbības nedēļu “radi!2019” plānots izvērst kā septiņu pasākumu kopumu, no kuriem pirmais būs Rīgā notiekošais atklāšanas pasākums 29. maijā. Pieci pasākumi plānoti dažādos Latvijas reģionos, kopā radīšanas un darīšanas pasākumi ar mērķi veicināt radošā tūrisma attīstību. Tādējādi „radi!2019” turpinās akcentēt reģionālo dimensiju, kas tika uzsākta jau iepriekšējos gados, pavasara periodā organizējot īpašas kopā darīšanas sesijas, kurās ar radošām dizaina domāšanas metodēm tiks risināti reģionam aktuāli izaicinājumi, iesaistot gala lietotāju un pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām, iestādēm. Kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tiek plānota dalība sarunu festivālā LAMPA, lai informētu pēc iespējas plašāku auditoriju par Radošās darbības nedēļas konceptu 2019. gadā un tās sasniegumiem.

Ar komunikāciju, kas ir vērsta uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju, plānots paplašināt izpratni par mūsdienu aktuālajiem izaicinājumiem un radošo metožu pielietošanu to risināšanā. Reģionālie semināri ļaus veidot dialogu ar vietējo sabiedrību, kā arī stiprināt sadarbību ar vietējām organizācijām un pašvaldībām, kas ir būtisks ieguvums sinerģijas nodrošināšanai arī turpmāk. Balstoties uz iepriekšējā gada pieredzi, tieši reģionu iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu aktivitāti un ieinteresētību, tāpēc šogad šo komunikāciju plānots
turpināt vēl aktīvāk, izvēršot aizvien plašākā mērogā.


Partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Dizaina Centrs.